Artikel toegevoegd aan de winkelwagen

Algemene voorwaarden DeWitgoedpartner


ARTIKEL 01: Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 02: Toepasselijkheid
ARTIKEL 03: Aanbiedingen
ARTIKEL 04: Gebondenheid (bedenktijd)
ARTIKEL 05: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
ARTIKEL 06: Emballage
ARTIKEL 07: Adviezen, ontwerpen en materialen
ARTIKEL 08: Prijzen
ARTIKEL 09: Leveringstermijn
ARTIKEL 10: Levering risico en overgang
ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 12: Ontbinding
ARTIKEL 13: Overmacht
ARTIKEL 14: Niet afgehaalde zaken
ARTIKEL 15: Betalingswijze
ARTIKEL 16: Zekerheid
ARTIKEL 17: Reclamaties Klachten
ARTIKEL 18: Garantie
ARTIKEL 19: Aansprakelijkheid
ARTIKEL 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

ARTIKEL 01 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
DeWitgoedpartner B.V.
Adres en contactgegevens:
Muskushouwsestraat 42
6666 MC Heteren
(026) - 8200266 maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
E-mailadres: info@dewitgoedpartner.nl
KvK-nummer: 63435462
BTW-identificatienummer: NL855235433B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
• de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
• de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
• een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 02 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en/of diensten door DeWitgoedpartner BV gevestigd te Muskushouwsestraat 42, 6666MC te Heteren in Nederland gedaan of gesloten met derden (hierna te noemen: de afnemer).
2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtstreekse verkoop via de webshop: shop.dewitgoedpartner.nl
3. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten dan wordt dat vermeld. Een consument is in dit verband een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of ambacht en die het product of dienst koopt voor privé en of intensief gebruik.

ARTIKEL 03 AANBIEDINGEN
1. De bestelling kan online of per telefoon rechtstreeks bij shop.dewitgoedpartner.nl worden geplaatst. Het plaatsen van de bestelling vormt een aanbod om van DeWitgoedpartner te kopen en de instemming van de afnemer met deze algemene voorwaarden. De koop komt eerst tot stand nadat DeWitgoedpartner een bestelling heeft geaccepteerd door aan de afnemer een order en of bestelbevestiging te sturen. Deze order en of bestelbevestiging dient de afnemer zorgvuldig te controleren en onverwijld contact met DeWitgoedpartner op te nemen in het geval van fouten of onjuistheden.
2. DeWitgoedpartner is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Deze voorwaarden zullen dan nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld. Bestellingen worden in ieder geval geweigerd indien niet alle noodzakelijke informatie door de klant is verstrekt, dan wel indien niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het webshop orderformulier zijn ingevuld. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DeWitgoedpartner dit mee uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en kunnen door DeWitgoedpartner binnen twee werkdagen, ook nadat deze door de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4. Voor zover van toepassing, zijn de aanbiedingen gebaseerd op de door de afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. Afnemer staat in voor de juistheid hiervan.
5. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor DeWitgoedpartner geldende normale werktijden.
6. Alle opgaven door DeWitgoedpartner van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar DeWitgoedpartner kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden DeWitgoedpartner niet tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Bij verschil tussen de bestelling van afnemer en de bevestiging van DeWitgoedpartner is uitsluitend de bevestiging van Witgoedpartner bindend. Geringe afwijkingen dienen door de afnemer te worden geaccepteerd.
7. DeWitgoedpartner heeft het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de afnemer in rekening te brengen. Bij consumenten zal dit vooraf door DeWitgoedpartner worden gemeld.

ARTIKEL 04 GEBONDENHEID; BEDENKTIJD CONSUMENT
1. DeWitgoedpartner zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit schriftelijke bevestiging van DeWitgoedpartner dan wel uit het begin van uitvoering door Witgoedpartner, binnen tien dagen nadat bedoelde aanvullende opdracht door haar is ontvangen. Zolang de aanvaarding door DeWitgoedpartner niet door haar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van DeWitgoedpartner zijn niet bindend voor zover ze niet schriftelijk zijn bevestigd. In dit verband zijn als ondergeschikten te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.
3. Annulering door afnemer van een overeenkomst (niet zijnde een consument) kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van DeWitgoedpartner en onder vergoeding van door DeWitgoedpartner gemaakte kosten en geleden schade.
4. Indien een consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering zonder opgave van redenen te ontbinden. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de consument dit aan DeWitgoedpartner binnen de genoemde bedenktijd door middel van een schriftelijk herroepings verzoek of kan de consument dit op andere ondubbelzinnige wijze aan DeWitgoedpartner melden. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. Gelet hierop mag DeWitgoedpartner, mits de consument hierover is geïnformeerd, een bestelling met meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
5. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de consument zijn herroepingrecht heeft uitgeoefend, zendt de consument de producten met alle geleverde toebehoren terug. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij de consument.
6. In dit geval worden retourzendingen slechts geaccepteerd, indien de consument zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking. De consument zal het product alleen dan uitpakken of gebruiken in de mate en op de wijze die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een van onze DeWitgoedpartner vestiging zou mogen doen. Indien de bestelling bij retourontvangst door DeWitgoedpartner zich niet bevindt in de staat als voornoemd dan is de consument gehouden de door DeWitgoedpartner in dat verband geleden schade (te weten de waardevermindering van het product) te vergoeden. In dat geval heeft DeWitgoedpartnerhet recht om het schadebedrag te verrekenen met het door DeWitgoedpartner aan de consument terug te betalen bedrag.
7. De retourzending door de consument dient vergezeld te gaan van de originele, bijgeleverde pakbon en het bank- of girorekeningnummer van de consument, zodat het door de consument betaalde bedrag kan worden teruggestort. De kosten voor retourzendingen en transport komen voor rekening van de consument.
8. Het herroepingsrecht van de consument geldt niet voor producten die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de consument (bijv. op maat gemaakte artikelen), voor verkoop ongeschikt zijn geworden of zijn gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit geldt eveneens voor producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DeWitgoedpartner geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Producten die verzegeld zijn geleverd, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn eveneens uitgesloten van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 05 RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. DeWitgoedpartner verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. DeWitgoedpartner kan de afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
2. De afnemer staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van DeWitgoedpartner, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
3. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt DeWitgoedpartner de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer (niet-consument) is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan DeWitgoedpartner te retourneren op straffe van een boete van € 450,-- per overtreding, en € 100,-- per dag of dagdeel dat de afnemer verzuimt aan het verzoek van DeWitgoedpartner gehoor te geven. Het voorgaande laat onverlet alle overige rechten van DeWitgoedpartner waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 06 EMBALLAGE
1. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van DeWitgoedpartner.

ARTIKEL 07 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
1. Door De Witgoedpartner verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
2. DeWitgoedpartner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de afnemer voorgeschreven materialen is afnemer zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de afnemer is bestemd.
3. Voor de door DeWitgoedpartner zelf gemaakte ontwerpen wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
4. In geval van opdracht neemt DeWitgoedpartner bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de afnemer zijn voorgeschreven.
5. De afnemer is gehouden de door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan afnemer zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.
6. Wenst de afnemer bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan DeWitgoedpartner over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan DeWitgoedpartner dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. DeWitgoedpartner dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de afnemer hem alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.
7. Van DeWitgoedpartner kan niet worden gevergd dat zij het hiervoor genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de offerte-aanvraag is gebleken dat afnemer de verantwoordelijkheid op DeWitgoedpartner wil overdragen.
8. DeWitgoedpartner aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor apparaten, onderdelen en/of materialen die door de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
9. Indien bij levering van producten door DeWitgoedpartner aan afnemer aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is afnemer verplicht zich hieraan te houden. DeWitgoedpartner mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de afnemer, van uit gaan dat afnemer en zijn personeel of de personen, die afnemer direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. DeWitgoedpartner is bereid afnemer voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen met dien verstande dat afnemer is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

ARTIKEL 08 PRIJZEN
1. Alle prijzen van DeWitgoedpartner zijn uitgedrukt in Euro’s. DeWitgoedpartner geeft in voorkomend steeds duidelijk aan of de prijzen inclusief dan wel exclusief omzetbelasting, en eventuele handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen zijn. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van DeWitgoedpartnerzijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Digitale prijslijsten toegezonden aan afnemer zijn slechts geldend indien deze door de afnemer ondertekend zijn geretourneerd.
2. De afnemer vrijwaart DeWitgoedpartner van alle kosten en schade die voor DeWitgoedpartner mochten voortvloeien uit het feit: a. dat de afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of b. dat de afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan DeWitgoedpartneren /of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat. Indien niet anders is overeengekomen geldt de prijs voor levering EXW (Ex Works) Heteren, Nederland.
3. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden kan DeWitgoedpartner een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen. Indien voor DeWitgoedpartner stagnatie-uren ontstaan ten gevolge van door de afnemer c.q. derden te verrichten werkzaamheden, kan DeWitgoedpartner deze stagnatie-uren bij de afnemer in rekening brengen.
4. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van opgave geldende materiaal- en grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, brandstofprijzen etc. en kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Een verhoging van deze kostenfactoren drie maanden of later nadat de prijzen als voornoemd zijn opgegeven, kan door DeWitgoedpartner aan de afnemer worden doorberekend. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het voorgaande is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin DeWitgoedpartner de producten heeft gekocht.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door DeWitgoedpartner. Dit recht heeft de consument niet indien het een verandering betreft van het btw-tarief.
6. De afnemer stemt ermee in dat de facturen door DeWitgoedpartner in voorkomend geval op elektronische wijze verstuurd worden dan wel ter beschikking worden gesteld. Op verzoek van de afnemer zal een papieren factuur worden verzonden.

ARTIKEL 09 LEVERINGSTERMIJN
1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn louter indicatief. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van De Witgoedpartner.
2. De door DeWitgoedpartner opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor DeWitgoedpartner geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan DeWitgoedpartner verstrekte gegevens. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding. De afnemer is alsdan evenwel gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere termijn tot nakoming van minimaal acht weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen zonder gerechtigd te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten.
3. Bij consumenten vindt levering plaats op de overeengekomen leveringsdatum. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. In geval van een gedeeltelijke levering, niet zijnde een zelfstandig onderdeel, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. DeWitgoedpartner zal alsdan het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetalen. Indien sprake is van een vordering op de consument uit hoofde van eerdere/oudere leveringen, dan is DeWitgoedpartner gerechtigd deze openstand met voormeld terug te storten bedrag te verrekenen.
4. DeWitgoedpartnerheeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren. DeWitgoedpartner heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

ARTIKEL 10 LEVERING; RISICO-OVERGANG
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af Heteren ter plaatste van het betreffende magazijn of winkel van De Witgoedpartner. DeWitgoedpartner heeft geleverd wanneer de producten ter beschikking zijn gesteld aan de afnemer in het bedrijfspand van DeWitgoedpartner, niet uitgeklaard en niet geladen op een voertuig. De afnemer draagt alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het ophalen, laden en vervoeren van de producten. Het risico voor de producten gaat over op de afnemer op het moment dat DeWitgoedpartner de producten ter beschikking stelt aan de afnemer.
2. Indien partijen overeenkomen dat DeWitgoedpartner voor het transport zorgt, rust het risico voor opslag, laden, transport en lossen ook in dat geval op afnemer. Tenzij de afnemer DeWitgoedpartner tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd. De afnemer dient voor verzekering tegen deze risico’s zorg te dragen.
3. DeWitgoedpartner heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, en door oorzaak onafhankelijk van haar wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
4. Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde producten behoudt DeWitgoedpartner zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de afnemer.
5. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen, ook toekomstige, jegens DeWitgoedpartner heeft voldaan, blijft de geleverde zaak, eigendom van DeWitgoedpartner en wordt onder opschortende voorwaarde geleverd. De afnemer draagt vanaf het moment van eerste oplevering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaak, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
2. Indien de door DeWitgoedpartner geleverde zaken door de afnemer inmiddels zijn verwerkt of bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht van DeWitgoedpartner te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens DeWitgoedpartner heeft voldaan.
3. Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van DeWitgoedpartner is de afnemer vóór de betaling niet bevoegd de geleverde zaak aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of de eigendom over te dragen en blijft DeWitgoedpartner eigenaar hiervan tot de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens DeWitgoedpartner heeft voldaan.
4. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens DeWitgoedpartner niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt DeWitgoedpartner de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
5. Indien en zolang DeWitgoedpartner eigenaar van de producten is, zal afnemer DeWitgoedpartner onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. DeWitgoedpartner verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van DeWitgoedpartner, ten behoeve van andere aanspraken die DeWitgoedpartner op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van DeWitgoedpartner zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

ARTIKEL 12 ONTBINDING
1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij DeWitgoedpartner afnemer binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welk geval DeWitgoedpartner zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld een en ander onverminderd DeWitgoedpartner’s andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook en zonder dat DeWitgoedpartner tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. Indien afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting jegens DeWitgoedpartner, is afnemer van rechtswege in verzuim en is DeWitgoedpartner gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd DeWitgoedpartner’s andere rechten onder welke overeenkomst en zonder dat DeWitgoedpartner tot enige schadevergoeding is gehouden.
3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als hiervoor in de artikelen 11.1 en 11.2 bedoeld zijn respectievelijk alle vorderingen van DeWitgoedpartner op afnemer en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is DeWitgoedpartner gerechtigd de betreffende (reeds geleverde) producten terug te nemen. In dat geval zullen DeWitgoedpartner en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde DeWitgoedpartner in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
4. Indien DeWitgoedpartner instemt met ontbinding, althans tot ontbinding overgaat zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door DeWitgoedpartner verrichte prestaties en heeft DeWitgoedpartner onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is DeWitgoedpartner gerechtigd gedurende de overmachttoestand haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van DeWitgoedpartner onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan DeWitgoedpartner door toeleverancier(s), bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking en werkstakingen, vervoersmoeilijkheden of -belemmeringen alsmede de situatie dat de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan DeWitgoedpartner kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is DeWitgoedpartner gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichtte arbeid en gemaakte kosten.

ARTIKEL 14 NIET AFGEHAALDE ZAKEN
1. Indien de afnemer zaken die DeWitgoedpartner van de afnemer onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden of nog voor of bij de aflevering dient te geschieden, heeft DeWitgoedpartner het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de afnemer te (doen) verkopen. Afnemer blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
2. Het risico voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de zaken komt, vanaf het moment waarop de zaken aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld, volledig voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 15 BETALINGSWIJZE
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door DeWitgoedpartner gefactureerde bedragen zonder enige beperking, aftrek of verrekening te geschieden, binnen direct, 8,14 en of 30 dagen na factuurdatum. Ofwel à contant ten kantore van DeWitgoedpartner in Heteren, ofwel op een door DeWitgoedpartner aan te wijzen bankrekening.
2. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de afnemer van rechtswege in verzuim. Alsdan vervallen de eventueel voor hem geldende betalingskortingen en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
3. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, dat wil zeggen niet binnen 30 dagen na factuurdatum, is DeWitgoedpartner gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan. DeWitgoedpartner wijst er uitdrukkelijk op dat indien de afnemer een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt door DeWitgoedpartner, in afwijking van het hierna genoemde artikel 14.4, aanspraak gemaakt op volledige vergoeding van de incassokosten, zowel in als buiten rechte gemaakt door DeWitgoedpartner, zulks met een minimum van 15% van de hoofdsom dan wel minimaal € 250,-.
4. Bij de consument worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
• Minimumtarief € 40,00
• 15% over eerste € 2.500,00
• 10% over volgende € 2.500,00
• 5% over volgende € 5.000,00
• 1% over de volgende € 190.000,00
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

ARTIKEL 16 ZEKERHEID
1. DeWitgoedpartner is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van DeWitgoedpartner zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
2. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, is DeWitgoedpartnerzonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat DeWitgoedpartner tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd haar recht om van de afnemer betaling te vorderen van de koopsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten.
3. Afnemer, niet zijnde een consument, is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van DeWitgoedpartner, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak wordt toegestaan.

ARTIKEL 17 RECLAMATIES OF KLACHTEN
1. De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Voor consumenten geldt deze inspectieplicht eveneens, met dien verstande dat zij eventuele gebreken binnen bekwame tijd na de ontdekking schriftelijk of per email hebben te melden aan DeWitgoedpartner. DeWitgoedpartner zal de consument dan informeren, afhankelijk van de omstandigheden, of de consument recht heeft op terugbetaling van de prijs, vervanging of een hersteldienst.
3. Voor niet-consumenten geldt dat eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving,inclusief klachten over facturen, uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk en onder vermelding van het gestelde gebrek aan DeWitgoedpartner moeten worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan DeWitgoedpartner worden gemeld. De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of DeWitgoedpartner niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Na het verstrijken van de termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard en is de afnemer gehouden voor de producten te betalen. Indien de afnemer tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor DeWitgoedpartner voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 17 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 17 (garantie). Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Het staat de afnemer niet vrij de producten te retourneren, zonder voorafgaand overleg met DeWitgoedpartner. De kosten van transport en retourneren zijn voor afnemer en de producten blijven voor zijn en of haar risico.
4. Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
5. Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door DeWitgoedpartner niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 18 GARANTIE
1. Voor consumenten geldt dat op de door DeWitgoedpartner geleverde producten een garantie geldt van 24 maanden vanaf het moment van levering. Indien in de offerte een afwijkende termijn wordt genoemd, is die afwijkende termijn van toepassing. Indien de consument binnen deze termijn een defect constateert, dan dient hij DeWitgoedpartner binnen 8 dagen na ontdekking daarvan in kennis te stellen.
2. De consument kan van DeWitgoedpartner het volgende verlangen:- (i) herstel van het fabricageonderdeel, mits DeWitgoedpartner hieraan redelijkerwijze kan voldoen;- (ii) vervanging van het fabricageonderdeel, tenzij het defect te gering is om vervanging te rechtvaardigen, dan wel het fabricageonderdeel na het tijdstip dat de consument redelijkerwijze rekening moest houden met teruggave van het fabricageonderdeel, dan wel teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. Herstel of vervanging kan niet van DeWitgoedpartner gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht dat of een andere vordering die de consument toekomt. Een en ander gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomen en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de consument veroorzaakt. De hiervoor genoemde rechten en vorderingen komen de consument toe, onverminderd de andere rechten en vorderingen die de wet hem toekent.
3. Indien de bestelling vergezeld gaat van een montagevoorschrift, gaat DeWitgoedpartner ervan uit dat dit montagevoorschrift duidelijk is. De consument of een door hem ingeschakelde derde dienen de montage overeenkomstig het montagevoorschrift uit te voeren. Het recht op garantie vervalt indien een defect aan het product of (fabricage)onderdeel is ontstaan als gevolg van onjuiste montage of ondeskundige reparatie door de consument of door een door hem ingeschakelde derde.
4. Voor niet-consumenten geldt dat indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van DeWitgoedpartner genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, DeWitgoedpartner de keus zal hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal DeWitgoedpartner ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal DeWitgoedpartner tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. Indien DeWitgoedpartner producten aan de afnemer aflevert welke DeWitgoedpartner van toeleveranciers heeft verkregen, is DeWitgoedpartner nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop DeWitgoedpartner ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door DeWitgoedpartner aan de afnemer geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de afnemer. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie bij de toeleverancier van DeWitgoedpartner te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de afnemer. Alle verzendkosten van afnemer naar DeWitgoedpartner zijn te allen tijde voor rekening van afnemer.
5. Het bepaalde in afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt tussen partijen uitgesloten, indien de afnemer geen consument is.
6. Geen garantie wordt gegeven op accu’s, batterijen, rubbers, glaswerk,kunstof en andere slijtdelen. DeWitgoedpartner behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde en of zogenaamde Pro-Used gebruikte tweedehands gereviseerde producten.
7. Er is uitsluitend garantie op de door DeWitgoedpartner verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven. De garantieperiode gaat in na levering.
8. De producten blijven volledig voor risico van de afnemer in het geval door DeWitgoedpartner aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van DeWitgoedpartner en niet in redelijkheid van de afnemer verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert. Mocht de afnemer eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van DeWitgoedpartner verrichten of door anderen laten verrichten, zal DeWitgoedpartner niet gehouden zijn haar garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door de afnemer of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de producten heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven.
9. De eventuele garantie van DeWitgoedpartner geldt niet indien en zolang de afnemer jegens DeWitgoedpartner in verzuim is, de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, danwel zorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, de zaken langer dan gebruikelijk zijn opgeslagen en DeWitgoedpartner niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken. Elke garantie verstrijkt een jaar na de levering.

ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID
1. Noch DeWitgoedpartner noch de afnemer beperken of sluiten aansprakelijkheid jegens elkaar uit wegens enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
2. Ten opzichte van niet-consumenten is de aansprakelijkheid van DeWitgoedpartner te allen tijde beperkt tot hetgeen is gesteld in de artikelen van deze algemene voorwaarden. DeWitgoedpartner is nimmer aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade van de afnemer of derden, waaronder mede begrepen gederfde winst, inkomen of omzet, schade aan goodwill of reputatie, milieuschade, gebruiksverlies van enig product, systeem of netwerk of verlies van gegevens. De aansprakelijkheid van DeWitgoedpartner jegens afnemer, niet zijnde een consument, is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van DeWitgoedpartner beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
3. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van DeWitgoedpartner of haar hoogste leidinggevend personeel, zal afnemer DeWitgoedpartner vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
4. Indien de overeenkomst zaken betreft die DeWitgoedpartner van derden betrekt of betrokken heeft, is DeWitgoedpartner’s aansprakelijkheid bovendien beperkt tot datgene waarvoor DeWitgoedpartner’s leverancier of door DeWitgoedpartner ingeschakelde derde(n) jegens DeWitgoedpartner aansprakelijk is.
5. Bij consumenten is DeWitgoedpartner op grond van de artikelen 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor producten die schade veroorzaken aan personen of zaken die tot de privésfeer behoren waarbij die schade – wanneer het gaat om schade aan personen – resulteert in dood of lichamelijk letsel, of – wanneer het gaat om schade aan zaken die tot de privésfeer behoren – hoger is dan € 500,- (productaansprakelijkheid). De vorige volzin geldt evenzeer voor alle producten van derden die door DeWitgoedpartner in de EER zijn geïmporteerd.
6. Voor consumenten geldt dat de producten voor privé gebruik dienen te zijn gekocht en dat DeWitgoedpartner geen aansprakelijkheid accepteert voor eventueel geleden verliezen of schade door een bedrijf, vak of beroep dat wordt uitgeoefend door de consument of enige andere persoon die de producten gebruikt.
7. Wettelijke aansprakelijkheid bij consumenten: Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door DeWitgoedpartner of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is de aansprakelijkheid van DeWitgoedpartner niet beperkt.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle met DeWitgoedpartner gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die tussen DeWitgoedpartner en afnemer over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten ontstaan zullen in beginsel worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem. Voor vorderingen van DeWitgoedpartner is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van de afnemer bevoegd.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitgesloten. 4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
5. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met DeWitgoedpartner in strijd mochten zijn met enige wetgeving, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DeWitgoedpartner vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overeenkomst blijft voor het overige van kracht.